ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ 2022-23

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು(Research Centers) ಹಾಗೂ (Specialized Programmes) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಾಬ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಿರುವ ಶುಲ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ

ಪರಿಷ್ಕೃತ 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ